ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

C B M E 2 ನೇ ಹಂತದ M B B S 2024-25 ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್

 

 

 

 

 

 

 

DATE

8-9 am

9 am -12 pm

12-1 pm

2-3 pm

3-5 pm

1-3 -2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI 1.1.1

Introduction to infectious diseases and History of Microbiology

CLINICAL POSTING

PA1.2 -Enumerate common definitions and terms used in pathology

PA1.3- Describe the history and evolution of pathology

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

 

 

COMMUNITY MEDICINE

 

Family adoption programme

 

2-3-2024

SATURDAY

PA2.1- Demonstrate Knowledge of the causes, mechanisms, types and effects of cell injury and their clinical significance

 

PA2.2- Describe the etiology of cell injury. Distinguish between reversible-irreversible injury :mechanisms; morphology of cell injury

PA2.3- Intracellular accumulation of fats, proteins, carbohydrates, pigments

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

3-3-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

4-3-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA2.4- Describe and discuss cell death- Apoptosis and autolysis.

 

PA2.7- Describe and discuss the mechanisms of cellular aging and apoptosis

FMT

Degeneration

Specimen – Fatty liver

Slides- Fatty liver, dystrophic calcification, hyaline degeneration

MICROBIOLOGY B

Microscopy

5-3-2024

TUESDAY

 

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.1.1- 1.1.7 Define and describe the principles of pharmacology and pharmacotherapeutics PHARMACOLOGY

 

FMT

MICROBILOGY A

Microscopy

Degeneration

Specimen – Fatty liver

Slides- Fatty liver, dystrophic calcification, hyaline degeneration

6-3-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI. 1.1.2

Introduction to Bacteriology-Marphology and Physiology of bacteriology

PA1.1 – Describe the role of a pathologist in diagnosis and management of disease

PA2.6- Describe and discuss cellular adaptions: atrophy, Hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, dysplasia (SGD)

PHARMACOLOGY A

PH 2.1Demonstrate understanding of the use of various dosage forms (oral/ local/ parenteral; solid/liquid) 2.1.1 Identify various dosage forms – solid, liquid, topical dosage forms

 

FMT

7-3-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI.1.2.4

Principles of lab diagnosis of  infectious diseases-identification of bacteria

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY PH1.4.1-1.4.3

Describe absorption, distribution, metabolism & excretion of drugs Pharmacokinetics (PK)

 

PHARMACOLOGY

(SGD)

PH 1.6.1-1.6.6 Describe principles of Pharmacovigilance & ADR reporting systems

FORENSIC MEDICINE A

 PHARMACOLOGY B

PH 2.1Demonstrate understanding of the use of various dosage forms (oral/ local/ parenteral; solid/liquid) 2.1.1 Identify various dosage forms – solid, liquid, topical dosage forms

8-3 -2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

9-3-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

10-3-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

11-3-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA4.1- Define and describe the general features of acute and chronic inflammation including stimuli, and vascular events.

FMT

Necrosis

Specimen- Gangrene

Slides –Coagulative necrosis, caseous necrosis

MICROBIOLOGY B

Simple stain exercise and Hanging drop demonstration

12-3-2024

TUESDAY

 

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH1.4.5-1.4.6

Drug Absorption

 

FMT

MICROBILOGY A

Simple stain exercise and Hanging drop demonstration

Necrosis

Specimen- Gangrene

Slides –Coagulative necrosis, caseous necrosis

13-3-2024

Wednesday

OBGY

CLINICAL

POSTINGS

MICROBIOLOGY

MI.1.1.3

Introduction to Virology

PA3.1- Describe the pathogenesis and pathology of amyloidosis.

PA3.2-Identify and describe amyloidosis in a pathology specimen

PA7.4- Describe the effects of tumour on the host  including paraneoplastic syndrome.

PA7.5- Describe immunology and the immune response to cancer

(SGD)

PHARMACOLOGY A PH 2.1.2 Describe the various types of solid dosage form in the given samples with merits and demerits of each

 

FMT

14-3-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI.1.1.4

Introduction to Mycology

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

 PH 1.4.7-1.4.11

DRUG DISTRIBUTION

PHARMACOLOGY

(SGD)1.7.1-1.7.6

Define, identify and describe the management of adverse drug reactions (ADR)

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 2.1.2 Describe the various types of  SOLID dosage form in the given samples with merits and demerits of each

 

 

15-3 -2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

Ml.1.1.5

Introduction to parasitology

CLINICAL POSTING

PA4.2- Enumerate and describe the mediators of acute inflammation 

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY MEDICINE

 

Family adoption programme

16-3-2024

SATURDAY

PA4.3- define and describe chronic inflammation including causes, type enumerate types, non-specific and granulomatous; and examples of each

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

17-3-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

18-3-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA5.1- Define and describe the process of repair and regeneration including wound healing and its types

FMT

Acute Inflammation

Specimen -Acute appendicitis, Lobar Pneumonia

Slides- Acute  appendicitis, Lobar pneumonia

MICROBIOLOGY B

MI.1.1.2.3 Culture media and Methods (including anaerobic)

19-3-2024

TUESDAY

 

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY PH1.4.12-1.4.16

BIOTRANSFORMATION

FMT

MICROBILOGY A

MI.1.1.2.3 Culture media and Methods (including anaerobic)

Acute Inflammation

Specimen -Acute appendicitis, Lobar Pneumonia

Slides- Acute  appendicitis, Lobar pneumonia

20-3-2024

Wednesday

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI. 1.3

Epidemiology: infectious diseases, Microbial Virulence factors

PATHOLOGY

PA9.1- Describe the principals and mechanismsinvolved in immunity.

 

PA9.2- Describe the mechanism of hypersensitivity reactions

PHARMACOLOGY A PH 2.1.3Describe the various types of liquid dosage form in the given samples with merits and demerits of each

FMT

21-3-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI.1.6.1

Bacterial Genetics : Bacterial drug resistance (Bacterophage)

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.4.17-1.4.24

Drug excretion

PHARMACOLOGY

(SGD)

PH 1.8.1-1.8.7Identify and describe the management of drug interactions

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 2.1.4Describe the various types of liquid dosage form in the given samples with merits and demerits of each

 

22-3 -2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI.1.7.1

Immunity

CLINICAL POSTING

PA6.1- Define and describe edema, its types, pathogenesis and clinical correlations

 

PA6.3- Define and describe shock, its pathogenesis and its stages

COMMUNITY

MEDICINE

 

 

Family adoption programme

COMMUNITY

MEDICINE

 

 

Family adoption programme

COMMUNITY MEDICINE

 

 

Family adoption programme

23-3-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

24-3-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

25-3-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA6.4-Describe the etiopathogenesis and consequences of thrombosis

FMT

Chronic Inflammation

Specimen- TB lymph node, Madura Foot

Slide- Granulation tissue, TB lymph node, Actinomycosis,  Rhinosporidiosis

MICROBIOLOGY B

Identification of bacteria including biochemical tests’ Antibiotic susceptibility testing (MRSA, ESBL, MBL, VRE)

26-3-2024

TUESDAY

 

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY PH1

 

FMT

MICROBILOGY A

Identification of bacteria including biochemical tests’ Antibiotic susceptibility testing (MRSA, ESBL, MBL, VRE)

Chronic Inflammation

Specimen- TB lymph node, Madura Foot

Slide- Granulation tissue, TB lymph node, Actinomycosis,  Rhinosporidiosis

27-3-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

PATHOLOGY

Case based discussion of 1.Sickle cell anemia;      2. Thalassemia; 3. Hereditary spherocytosis;

4. Autoimmune haemolytic anemia  (SGD)

PHARMACOLOGY A

2.1.4Describe the various types of topical dosage form in the given samples with merits and demerits of each

 

FMT

28-3-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI1.7.2

Structure of Immune System

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.5.1-1.5.3 Describe general principles of mechanism of drug action Pharmacodynamics

PHARMACOLOGY

(SGD) PH 1.9.1-1.9.2 Describe nomenclature of drugs i.e. generic, branded drugs

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B 2.1.4Describe the various types of topical dosage form in the given samples with merits and demerits of each

 

29-3 -2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

30-3-2024

SATURDAY

PATHOLOGY

Describe the etiopathogenesis and consequences of thrombosis

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

31-3-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

1-4-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA6.5-Define and describe embolism and its causes and common types,

FMT

CVC and Infarction

Specimen – CVC Liver (Optional) Infarction Spleen

Slidw- CVC lung CVC liver (Optional), CVC Spleen (Optional), Infarction Spleen

MICROBIOLOGY B

MI.1.1.3&4 Viral and Fungal diagnostic methods

2-4-2024

TUESDAY

 

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY PH1.5.4-1.5.6

PHARMACODYNAMICS

 

FMT

MICROBILOGY A

MI.1.1.3&4 Viral and Fungal diagnostic methods

PATHOLOGY B

CVC and Infarction

Specimen – CVC Liver (Optional) Infarction Spleen

Slidw- CVC lung CVC liver (Optional), CVC Spleen (Optional), Infarction Spleen

3-4-2024

Wednesday

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI1.7.3

Antigen & Immunoglobulins

PATHOLOGY (SGD)

PA18.1- Enumerate and describe the causes of leucoctosisleucopenialymphocytosis and leukemoid reactions.

Tutorials/ Formative assessment – Anaemia and Leukemia

PHARMACOLOGY A

 PH 2.1.5 Describe all the components of commercial label of the given dosage form and its importance

.

FMT

4-4-2024

THURSDAY

MICROBIOLOGY

MI1.7.4

Complement System

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.5.4-1.5.5 agonist, antagonist, partial agonist & inverse agonists

PHARMACOLOGY

(SGD)

PH 1.10 Describe parts of a correct, complete and legible generic prescription. Identify errors in prescription and correct appropriately

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 2.1.5 Describe all the components of commercial label of the given dosage form and its importance

 

5-4 -2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI:1.7.5

Antigen -Antibody reaction

CLINICAL POSTING

PA7.1- Define and classify neoplasia. Biologic, behaviour and spread

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY MEDICINE

 

Family adoption programme

6-4-2024

SATURDAY

PA7.1- Define and classify neoplasia. Biologic, behaviour and spread

 

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

7-4-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

8-4-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA7.2- Describe the molecular basis of cancer

FMT

PATHOLOGY A

Specimen – Lipoma

Slide- Hemangioma, Schwannoma, Lipoma 

MICROBIOLOGY B

MI.1.1.5 & MI1.2 Parasitic diagnostic methods

9-4-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

 

10-4-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

11-4-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI1.8

HLA & Immune Response

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.5.6 – 1.5.8  Dose-response relationship and , drug synergism with examples ,drug antagonism with examples

 

PHARMACOLOGY

(SGD)

PH 1.11 Describe various routes of drug administration, eg: oral, SC, IV, IM, SL

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 2.2 Prepare oral rehydration solution from ORS packet and explain its use

 

 

12-4 -2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI1.10

Hypersensitivity 

CLINICAL POSTING

PA7.2- Describe the molecular basis of cancer

COMMUNITY

MEDICINE

Family adoption programme

COMMUNITY

MEDICINE

Family adoption programme

COMMUNITY MEDICINE

Family adoption programme

13-4-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

14-4-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

15-4-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA7.3- Enumerate carcinogens and describe the process of carcinogenesis

FMT

PATHOLOGY A

Malignant Tumours

Specimen –Squamous Cell carcinoma, Adenocarcinoma

Slide- Squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, Adenocarcinoma, Transitional cell carcinoma (Optional)

MICROBIOLOGY B

MI1.2 Gram’s staining 

(DOAP-1)

16-4-2024

TUESDAY

 

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY 1.5.9 -1.5.10

Describe factors modifying drug action and its clinical implications .Explain therapeutic index and therapeutic range with clinical significance

 

FMT

MICROBILOGY A

MI.1.1.5 & MI1.2 Parasitic diagnostic methods

PATHOLOGY B

Malignant Tumours

Specimen –Squamous Cell carcinoma, Adenocarcinoma

Slide- Squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, Adenocarcinoma, Transitional cell carcinoma (Optional)

17-4-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI1.10.3

Auto immunity

PATHOLOGY (SGD)

PA8.1-Describe the diagnostic role of cytology and application in clinical care.

 

PA8.2- PAP smear body fluid cytology

 

PA23.2-Describe abnormal findings in body fuids in various disease states –semen analysis with transudate, exudate and cytology 

PHARMACOLOGY A PH 2.3 Demonstrate the appropriate setting up of an intravenous drip in a simulated environment

 

FMT

18-4-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI1.10.4

 Immunodeficiency Disorders

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.13.1-1.13.4 ANS INTRODUCTION

PHARMACOLOGY

(SGD)

PH 1.2 Describe the basis of Evidence based medicine and Therapeutic drug monitoring Evidence based Medicine

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B  PH 2.3 Demonstrate the appropriate setting up of an intravenous drip in a simulated environment

 

19-4 -2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

Transplantation & Tumour Immunology

CLINICAL POSTING

PA7.3- Enumerate carcinogens and describe the process of carcinogenesis

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY MEDICINE

 

Family adoption programme

20-4-2024

SATURDAY

PA9.3- HLA system and the immune principals. Describe the involved in transplant and mechanism of transplant rejection.

CLINICAL

POSTING

 

 

 

 

21-4-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

22-4-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA9.4- Define autoimmunity. Enumerate autoimmune disorders

FMT

PATHOLOGY A

Anticoagulants –Different vaccutainers

OSPE- Prepare peripheral blood smear and reporting

Slides- Normocytic normochromic blood picture, Eosinophilia

MICROBIOLOGY B

MI1.2 Acid fast staining (DOAP

23-4-2024

TUESDAY

 

SURGERY

CLINICAL

POSTING

 PHARMACOLOGY

 PH13.1.5-13.1.8 Adrenergic

Drugs

FMT

MICROBILOGY A

MI1.2 Acid fast staining (DOAP

PATHOLOGY B

Anticoagulants –Different vaccutainers

OSPE- Prepare peripheral blood smear and reporting

Slides- Normocytic normochromic blood picture, Eosinophilia

24-4-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI2.1

Rheumatic fever- microbial agents, pathogenesis, lab diagnosis & management, Streptococci

PATHOLOGY (SGD)

PA19.1- Enumerate the causes and describe the differentiating features of lymphadenopathy.

PA19.6- Enumerate and differentiate the causes of splenomegaly

PA19.7- Identify and describe the gross specimen of an enlarged spleen.

PA19.2- Describe the pathogenesis and pathology of tuberculous lymphadenitis

PHARMACOLOGY A

PH 2.4 Demonstrate the correct method of calculation of drug dosage in patients including those used in special situations (integratation with General medicine, Paediatrics)

 

.

FMT

25-4-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI2.2

MI2.2 Infective Endocarditis

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 13.1.12-13.1.14

Anti Adrenergic drugs

PHARMACOLOGY

(SGD)

PH 13.1.9-13.1.11 Adrenergic Drugs

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 2.4 Demonstrate the correct method of calculation of drug dosage in patients including those used in special situations (integratation with General medicine, Paediatrics)

 

26-4 -2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI2.3.1

MI2.3.1 Septicemia

CLINICAL POSTING

PA9.5- Define and describe the pathogenesis of systemic lupus erythematosus 

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY MEDICINE

 

Family adoption programme

27-4-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

28-4-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

29-4-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA9.6- - Define and describe the pathogenesis and pathology of HIV and AIDS

FMT

PATHOLOGY A

Revision of slides/specimen/ charts

MICROBIOLOGY B

Ml.1.4.1 & Ml.1.5 Sterilization and Disinfection

30-4-2024

TUESDAY

 

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 13.1.15-13.1.19

Antiadrenergic drugs

 

FMT

MICROBILOGY A

Ml.1.4.1 & Ml.1.5 Sterilization and Disinfection

PATHOLOGY B

Revision of slides/specimen/ charts

1-5-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

2-5-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI2.5

Parasites endemic to India- classification, distribution, disease

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

 

PHARMACOLOGY

(SGD)

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 3.1Write a rational, correct and legible generic prescription for a given condition and communicate the same to the patient (integratation with General medicine)

 

3-5 -2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI2.4

MI2.4 Anaemia (microbial pathogens-Hookworm MI2.5.1 Trypanosomes Babesiosis)

CLINICAL POSTING

PA9.7- - Define and describe the pathogenesis of other common autoimmune diseases

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY MEDICINE

 

Family adoption programme

4-5-2024

SATURDAY

PA10.3- - Define and describe the pathogenesis and pathology of leprosy

CLINICAL

POSTING

 

 

 

 

5-5-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

06-5-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA13.3- Define and classify anaemia

 

PA13.4- Enumerate and describe the investigation of anaemia

FMT

PATHOLOGY A

15.3.1.Identify and describe the peripheral blood picture

MICROBIOLOGY B

MI2.7.3(HIV, ELISA PCR & ICT) AE

 

07-05-2024

TUESDAY

 

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY 14.1.1 TO 14.1.7

 CHOLINERGIC DRUGS

 

FMT

MICROBILOGY A

MI2.7.3(HIV, ELISA PCR & ICT) AE

PATHOLOGY B

15.3.1.Identify and describe the peripheral blood picture

08-5-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI2.4

Malaria

PATHOLOGY (SGD)

PA20.1-Myeloma – CHARTS

 

PA21.3-Differentiate platelet from clotting disorders based on the clinical and hematologic features.

PHARMACOLOGY A

PH 3.1Write a rational, correct and legible generic prescription for a given condition and communicate the same to the patient (integratation with General medicine)

 

.

FMT

09-5-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI2.5.4

Filarial worms

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.14.8-1.14.14

ANTICHOLINESTERASES

OPC POISONING

PHARMACOLOGY

(SGD)

1.13.20-1.13.21

ANTIADRENERGIC

DRUGS

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 3.1Write a rational, correct and legible generic prescription for a given condition and communicate the same to the patient (integratation with General medicine)

 

.

10-5 -2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

11-05-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

12-5-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

13-05-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA14.1- Describe iron metabolism

FMT

PATHOLOGY A

16.6.1.Prepare a peripheral smear

16.6.2.Satin the smear

16.6.3.Interpret the smear findings

16.6.4. Interpret the clinical and hematological features in the chart of hemolyticanemia.

MICROBIOLOGY B

MI2.6& 2.5.2,3 Enteric fever, Demostration of blood parasites (Plasmodia, Microfilaria, Leishmania, Trypanosomes )

14-5-2024

TUESDAY

 

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLGY 1.14.18-1.14.22

ANTICHOLINERGIC DRUGS

FMT

MICROBILOGY A

MI2.6& 2.5.2,3 Enteric fever, Demostration of blood parasites (Plasmodia, Microfilaria, Leishmania, Trypanosomes )

PATHOLOGY B

16.6.1.Prepare a peripheral smear

16.6.2.Satin the smear

16.6.3.Interpret the smear findings

16.6.4. Interpret the clinical and hematological features in the chart of hemolyticanemia.

15-05-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI2.5.2

MI2.5.5

Leishmania ,Schistosomes 

PATHOLOGY (SGD)

PA10.1- Define and describe the pathogenesis and pathology of malaria.

PA10.2- Define and describe the pathogenesis and pathology of cysticercosis

 

PHARMACOLOGY A

 PH 3.1Write a rational, correct and legible generic prescription for a given condition and communicate the same to the patient (integratation with General medicine)

 

 

FMT

16-5-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI2.7.1

MI2.7.3

HIV1 &2

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.15.1-1.15.9

SKELETAL MUSCLE RELAXANTS

PHARMACOLOGY

(SGD)

PH 1.14.15-1.14.17

ANTI CHOLINERGIC DRUGS

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH PH 3.1Write a rational, correct and legible generic prescription for a given condition and communicate the same to the patient (integratation with General medicine)

 

17-05-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI2.7.2

MI2.7.4

Opportunistic infections NACO guidelines

CLINICAL POSTING

PA14.2- Describe the etiology, investigation and differential diagnosis of microcytic hypochromic anaemia

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY MEDICINE

 

Family adoption programme

18-05-2024

SATURDAY

 

PA15.1- Describe the metabolism of Vitamin B12 and the etiology and pathogenesis of B12 eficiency.

 

PA15.2- Describe laboratory investigations of macrocytic anaemia

 

PA15.4- etiology and Written /Viva voce General Medicine distinguishing features of megaloblastic and non-megaloblastic macrocytic  anaemia

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

19-5-2024

H0LIDAY

 

 

 

 

 

 

20-5-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA16.1- Define and classify haemolytic anaemia

 

PA16.2- Describe the pathogenesis and clinical features and hematologic indices of haemolytic anaemia

FMT

PATHOLOGY A

Leukemias

Slides- Chronic myeloid leukemia, Chronic lymphoid leukemia. Acute leukemia (Optional)

 

 

MICROBIOLOGY B

MI2.1 Rheumatic fever, Infective Endocarditis, sepsis markers (SDL) AE

21-5-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLGY

PH 1.16.1-1.16.5

AUTOCOIDS ( ANTI- HISTAMINICS)

FMT

MICROBILOGY A

MI2.1 Rheumatic fever, Infective Endocarditis, sepsis markers (SDL) AE

PATHOLOGY B

Leukemias

Slides- Chronic myeloid leukemia, Chronic lymphoid leukemia. Acute leukemia (Optional)

22-5-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI3.1.1

Introduction GIT

PATHOLOGY (SGD)

PA10.4-Define and describe the pathogenesis and pathology of common bacterial, viral protozoal and helminthic diseases.

PA24.4- Describe and etiology and pathogenesis and pathologic features of carcinoma of the stomach

PHARMACOLOGY A

PH 3.2 Perform and interpret a critical appraisal (audit) of a given prescription

 

FMT

23-5-2024

THURSDAY

 

MICROBILOGY

MI3.1.2

Diarrhegenic E.coli

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.16.14-1.16.23

NSAIDS

 

PHARMACOLOGY

(SGD)

1.16.6-1.16.13

TREATMENT OF MIGRANE

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 3.2 Perform and interpret a critical appraisal (audit) of a given prescription

 

 

24-5-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI3.1.3

Cholera

CLINICAL POSTING

PA16.5- Describe the peripheral blood picture in different haemolytic anaemia’s

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY MEDICINE

 

Family adoption programme

25-5-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

26-5-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

27-5-2025

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PA16.3- Describe the pathogenesis, features, hematologic indices and peripheral blood picture of sickle cell anaemia and thalassemia

FMT

PATHOLOGY A

19.3.1. Identify the gross features of tuberculous lymphadenitis in a given specimen.

19.3.2.Describe gross and microscopy of tuberculous lymphadenitis

19.3.3.describe microscopy of tuberculous lymphadenitis with neat diagram

19.3.4.Mention the special stain used to demonstrate tubercle bacilli

19.5.1.Indntify microscopy of Hodgkin’s Lymphoma of a given slide with neat diagram. 

 

MICROBIOLOGY B

Diphyllobothrium latum, Mansonella (SDL)

28-5-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLGY

1.16.24-1.16.33

DRUGS FOR RHUMATOID ARTHRITIS AND GOUT

 

FMT

MICROBILOGY A

Diphyllobothrium latum, Mansonella (SDL)

PATHOLOGY B

19.3.1. Identify the gross features of tuberculous lymphadenitis in a given specimen.

19.3.2.Describe gross and microscopy of tuberculous lymphadenitis

19.3.3.describe microscopy of tuberculous lymphadenitis with neat diagram

19.3.4.Mention the special stain used to demonstrate tubercle bacilli

19.5.1.Indntify microscopy of Hodgkin’s Lymphoma of a given slide with neat diagram. 

29-5-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI3.1.5

Viral diarrhea

PATHOLOGY (SGD)

Tutorial – Gastrointestinal system

PA25.1- Describe bilirubin metabolism, enumerate the etiology and pathogenesis of jaundice, distinguish between direct andindirecthyperbilirubinemia .

Tutorial/ formative assessment – Hepatobiliary system. 

PHARMACOLOGY A PH 3.2 Perform and interpret a critical appraisal (audit) of a given prescription

 

 

 

FMT

30-5-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI3.1.6

Bacillary dysentery

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

1.17.1-1.17.11

LOCAL ANAESTHETICS

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD)1.20.1-1.20.8

Describe the effects of acute and chronic ethanol intake

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 3.2 Perform and interpret a critical appraisal (audit) of a given prescription

 

 

31-5-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI3.1.7

E.histolytica

CLINICAL POSTING

PA16.4- describe the etiology pathogenesis hematologic indices and peripheral blood picture of Acquired haemolytic anaemia

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY

MEDICINE

 

Family adoption programme

COMMUNITY MEDICINE

 

Family adoption programme

1-6-2024

SATURDAY

PA17.1- Enumerate the etiologypathogenesis and findings in aplastic anaemia.

 

PA17.2- Enumerate the indications and describe the findings in bone marrow aspiration and biopsy

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

2-6-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

3-6-2025

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA-18.2- Describe the etiology, genetics, pathogenesis classification , features, hematologic features of acute leukemia.

FMT

PATHOLOGY A

22.1.1. Classify different blood group system

22.1.2. Mention importance of RH factor

22.1.3.Describe Bombay blood group. Mention its clinical importance.

22.1.4. describe ABO & Rh incompatibility

22.1.5.Mention different method of blood grouping

22.1.6.Enumerate of ABO grouping & Rh typing and demonstrate the same.

22.2.1.Mention indications & principal of major and minor cross matching.

22.2.2.describe coombs tests, its principal & usage

22.2.3.Describe criteria for Donor selection & rejection

22.2.4.Describe precautions to be taken during transfusion. 

 

 

 

MICROBIOLOGY B

MI2.7.5 Modes of transmission, Needle stick injury (SDL)

4-6-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLGY

1.18.1-1.18.7 GENERAL ANESTHETICS

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI2.7.5 Modes of transmission, Needle stick injury (SDL)

PATHOLOGY B

22.1.1. Classify different blood group system

22.1.2. Mention importance of RH factor

22.1.3.Describe Bombay blood group. Mention its clinical importance.

22.1.4. describe ABO & Rh incompatibility

22.1.5.Mention different method of blood grouping

22.1.6.Enumerate of ABO grouping & Rh typing and demonstrate the same.

22.2.1.Mention indications & principal of major and minor cross matching.

22.2.2.describe coombs tests, its principal & usage

22.2.3.Describe criteria for Donor selection & rejection

22.2.4.Describe precautions to be taken during transfusion. 

5-6-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI3.1.9

Soil transmitted helminthic infections

PATHOLOGY (SGD)

PA27.4-Describe the etiology, pathophysiology, pathology, gross and microscopic features, criteria and complications of rheumatic fever

 

PA27.6-Describe the etiology, pathophysiology, pathology, gross and microscopic features diagnosis and complications of infective endocarditis

 

PHARMACOLOGY A PH 3.2 Perform and interpret a critical appraisal (audit) of a given prescription

 

 

 

 

FMT

06-6-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI3.1.7

Parasitic dysentery Balantidium coli

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

1.18.8 -1.18.11

PRE-ANESTHETIC MEDICATIONS

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD) PH 1.21 Describe the symptoms and management of methanol and ethanol poisonings

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 3.2 Perform and interpret a critical appraisal (audit) of a given prescription

 

 

 

 

07-6-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI3.1.7

Parasitic diarrhea in immune competent and immune compromise

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA-18.2- Describe the etiology, genetics, pathogenesis classification , features, hematologic features of  chronic leukemia.

COMMUNITY

MEDICINE

Epidemiology

CM 7.1

1.Define the term epidemiology

2.List various component & approaches of epidemiology

3.Describe aims of epidemiology

4. Enumerate various uses of epidemiology

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

08-6-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

09-6-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

10-6-2024

MONDAY

 

 

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA-19.4- Describe and discuss the pathogenesis, pathology and the differentiating features of Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphoma

FMT

PATHOLOGY A

Urine examination

Physical examination

Chemical examination – Introduce strip meathodology.

Tests for reducing substances, Protein blood ketone bodies bilirubin and bile salts (optional)

 

 

 

MICROBIOLOGY B

MI3.1.2,3.5 AE-3  Diarrhegenic E.coli, Cholera food poisoning hanging drop preparation

11-6-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLGY

1.19.1-1.19.14

SEDATIVES-HYPNOTICS/ANXIOLYTICS

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI3.1.2,3.5 AE-3  Diarrhegenic E.coli, Cholera food poisoning hanging drop preparation

PATHOLOGY B

Urine examination

Physical examination

Chemical examination – Introduce strip meathodology.

Tests for reducing substances, Protein blood ketone bodies bilirubin and bile salts (optional)

12-6-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI 3.3

Entric Fever

PATHOLOGY (SGD)

PA27.2- Describe the etiology, dynamics, pathology types and complications of aneurysms including aortic aneurysms

 

PA27.3-Describe the etiology, types, stages pathophysiology, pathology and complications of heart failure.

 

PA27.10-Describe the etiology, pathophysiology, pathology features and complications of syphilis on the CVS

PHARMACOLOGY A PH 3.3 Perform a critical evaluation of the drug promotional Literature - Brainstorming followed by demonstration

 

 

 

FMT

13-6-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI 3.5

Food Poisoning

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

1.19.15-1.19.21

ANTI-PHSYCOTICS

 

 

PHARMACOLOGY

1.22.1-1.22.10

DRUGS OF ABUSE

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY

B PH 3.3 Perform a critical evaluation of the drug promotional Literature - Brainstorming followed by demonstration

 

14-6-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI 3.7.1

Enterically transmitted Viral hepatitis Hepatitis A and E

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA21.2- Describe normal hemostasis and etiology, pathogenesis and pathology haemophilias.

COMMUNITY

MEDICINE

CM 7.2

1.Define infection, contamination and infestation

2.Classify mode of transmission of ZONOTIC diseases

3.Differentiate between concept of disease control, elimination and eradication

4.Define incubation period, secondary attack rate, generation time & serial interval

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

15-6-2024

SATURDAY

PATHOLOGY

PA21.2-Classify and describe the etiology, pathogenesis and pathology of vascular and platelet disorders including ITP.

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

16-6-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

17-6-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

18-6-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLGY

1.19.22-1.19.29

 

ANTIDEPRESSANTS

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI3.17,8,9

Stool Examination  

PATHOLOGY B

24.3.1. Identify microscopic features of pleomorphic adenoma.

24.3.2.Identify gross features in specimen of carcinoma of stomach

24.3.3 Identify gross features in specimen of carcinoma of colon

24.3.4. Identify microscopic features of  carcinoma of stomach

24.3.5. Identify microscopic features of  carcinoma of colon

24.3.6. Identify the gross and  microscopic features of  peptic ulcer.

24.5.1. Identify gross features in specimen of TB intestine (optional)

24.5.2. Identify microscopic features of  Tuberculosis of intestine (Optional)

19-6-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI 3.7.2

-Hepatitis B

 

PATHOLOGY (SGD)

PA 28- Define classify and distinguish the clinical syndromes and describe the etiology, pathogenesis, pathology, morphology, clinical and laboratory and urinary findings, complications of renal failure.

Pa28.3 Define and describe the etiology, precipitating factors, pathogenesis, pathology, laboratory urinary findings, progression and complications of acute renal failure – with RFT

PA28.4 Define and describe the etiology, precipitating factors, pathogenesis, pathology, laboratory urinary findings progression and complications of chronic renal failure.

PHARMACOLOGY A PH 3.3 Perform a critical evaluation of the drug promotional Literature - Brainstorming followed by demonstration

 

 

FMT

20-6-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI 3.7.3

Hepatitis C and D

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

1.19.30-1.19.37

ANTIMANIAC DRUGS

 

 

PHARMACOLOGY

SGD PH 1.23 Describe the process and mechanism of drug deaddiction

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 3.3 Perform a critical evaluation of the drug promotional Literature - Brainstorming followed by demonstration

 

 

21-6-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI4.1.1

Introduction to anaerobic infections

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA21.4-Define and describe disseminated intravascular coagulation , its laboratory findings and diagnosis of DIC

PA21.5- Define and describe disseminated intravascular coagulation , its laboratory findings and diagnosis of  Vitamin K def.

COMMUNITY

MEDICINE

CM 7.3

1.Enlist various sources of epidemiological data

2.Describe the advantages & disadvantages of various sources of epidemiological data

3.Discuss the uses of epidemiological data

4.Describe SRS, classify health surveys

5.Enlist the uses of Hospital Records

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

22-6-2024

SATURDAY

 

 

 

 

 

 

23-6-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

24-6-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA22.4-Enumerate  bold components and describe their clinical uses.

PA22.5- Enumerate and describe infections transmitted by blood transfusion 

 

FMT

PATHOLOGY A

24.3.1. Identify microscopic features of pleomorphic adenoma.

24.3.2.Identify gross features in specimen of carcinoma of stomach

24.3.3 Identify gross features in specimen of carcinoma of colon

24.3.4. Identify microscopic features of  carcinoma of stomach

24.3.5. Identify microscopic features of  carcinoma of colon

24.3.6. Identify the gross and  microscopic features of  peptic ulcer.

24.5.1. Identify gross features in specimen of TB intestine (optional)

24.5.2. Identify microscopic features of  Tuberculosis of intestine (Optional)

MICROBIOLOGY B

MI3.1.6 Bacillary dysentery

25-6-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLGY

1.19.38-1.19.49

OPIOIDS

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI3.1.6 Bacillary dysentery

PATHOLOGY B

25.6.1. To distinguish between obstructive from non – obstructive jaundice (charts)

25.6.2.Interpret liver function tests with viral hepatitis serology panel.

25.6.3.Identify gross and microscopic features of cirrhosis.

25.6.4. Identify gross and microscopic features of chronic cholecystitis.

25.6.5.Enumerte and recognise different types of gall stones.

26-6-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI4.1.6

Actinomycosis, Nocardia

PATHOLOGY (SGD)

PA28.12- Define classify and describe the genetics, inheritance, etiology, pathogenesis, pathology, laboratory, urinary findings,distinguishing features, progression and complications of cystic disease of the kidney.

Pa28.13 Define classify and describe the etiology, pathogenesis, pathology, laboratory, urinary findings, distinguishing features, progression and complications of renal stone disease and obstructive uropathy

PHARMACOLOGY A PH 3.3 Perform a critical evaluation of the drug promotional Literature - Brainstorming followed by demonstration

 

 

 

FMT

27-6-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI4.1.2

Tetanus

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.19.50-1.19.57

ANTIEPILEPTICS

 

 

PHARMACOLOGY

SGD PH 1.19.64  Cognition enhancers.

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 3.3 Perform a critical evaluation of the drug promotional Literature - Brainstorming followed by demonstration

 

 

28-6-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI4.1.5

Infections of Nonsporing anaerobes

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA22.6- Describe transfusion reactions and enumerate the steps in the investigation of a transfusion reaction

PA22.7- Enumerate the indications and describe the principles and procedure of autologous transfusion

COMMUNITY

MEDICINE

CM 7.4

1.List the uses of Morbidity and Mortality indicators

2.Classify morbidity and Mortality indicators of public health importance with examples

3.Comment on the impact of national health programme based on the given set of data on morbidity and mortality indicators

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

29-6-2024

SATURDAY

PA11.1- Describe the pathogenesis and features of common cytogenetic abnormalities and mutations in childhood with laboratory diagnosis of Genetic disorder 

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

30-6-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

1-7-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA11.2- Describe the pathogenesis and pathology of tumor and tumour like conditions in infancy and childhood (Neohroblastoma, Retinoblastoma, Neuroblastoma) 

 

FMT

PATHOLOGY A

25.6.1. To distinguish between obstructive from non – obstructive jaundice (charts)

25.6.2.Interpret liver function tests with viral hepatitis serology panel.

25.6.3.Identify gross and microscopic features of cirrhosis.

25.6.4. Identify gross and microscopic features of chronic cholecystitis.

25.6.5.Enumerte and recognise different types of gall stones.

MICROBIOLOGY B

MI3.4 AE- lab diagnosis of Enteric fever

2-7-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

1.19.58-1.19.63 and .65

ANTI -PARKINSONISM DRUGS AND DRUGS FOR ALZHEIMER’S DISEASE

 

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI3.4 AE- lab diagnosis of Enteric fever

PATHOLOGY B

27.8.1.Interpret abnormalities in serological cardiac function tests in acute coronary syndromes.

27.8.2. Identify gross and microscopy of Atherosclerosis and myocardial infarction.

3-7-2025

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI4.3.6

Tissue nematode infections of skin and soft-tissue

PATHOLOGY (SGD)

Tutorial/ Formative assessment – Urinary system

PHARMACOLOGY A PH 3.4 To recognize and report an adverse drug reaction

 

 

 

FMT

4-7-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

M4.2

Bone & joint infections

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.24.1

DIURETICS INTRODUCTION

 

 

PHARMACOLOGY

SGD PH 1.24.11-1.24.17

VASOPRESSIN ANALOGES

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 3.4 To recognize and report an adverse drug reaction

 

 

5-7-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI4.3

Introduction to skin and soft tissue infections

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA11.3- Describe the pathogenesis of common storage disorders in infancy and childhood.

COMMUNITY

MEDICINE

CM 7.5

1.Classify the epidemiological study design

2.Explain the steps of different epidemiological study design. ( Cross section, Case control, Cohort & RCT)

3.List the advantages and limitations of Various epidemiological study design

4.Select the appropriate study for given research question

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

06-7-2024

SATURDAY

PATHOLOGY

PA12.2- Describe the pathogenesis of disorders caused by protein calorie malnutrition and starvation

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

07-7-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

08-7-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA12.3-Describe the pathogenesis of obesity and its consequences.

 PA24.3-Describe the  etiology, pathogenesis, pathology and clinical features of roal cancers include salivary gland tumors

FMT

PATHOLOGY A

27.8.1.Interpret abnormalities in serological cardiac function tests in acute coronary syndromes.

27.8.2. Identify gross and microscopy of Atherosclerosis and myocardial infarction.

MICROBIOLOGY B

M13.7 Seromarkers of Hepatitis B, Hepatitis C

09-7-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLGY

1.24.2-1.24.8

 

DIURETICS ll

 

 

FMT

MICROBILOGY A

M13.7 Seromarkers of Hepatitis B, Hepatitis C

PATHOLOGY B

26.0.1. Identify the gross morphology of Pneumonia, Bronchiectasis, Emphysema, TB lung carcinoma lung.

26.0.2. Identify the microscopy of lobar Pneumonia, and Tb lung.

10-7-2024

WEDNESDAY

 

 

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI4.3.2

Leprosy

PATHOLOGY (SGD)

Tutorial/ Formative assessment – Male Genital system and female genital

PHARMACOLOGY A PH 3.4 To recognize and report an adverse drug reaction

 

 

FMT

11-7-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI4.3.2

Atypical mycobacteria affecting skin

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.24.9-1.24.10

DIURETICS lll

 

 

PHARMACOLOGY

SGD PH 1.25.32-1.25.38

PLASMA EXPANDERS

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 3.4 To recognize and report an adverse drug reaction

 

 

12-7-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI4.3.3

Herpes viruses

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA24.2-Describe the etiology, pathogenesis, pathology microbiology, clinical and microscopic features of peptic ulcer disease

PA12.3-Describe and identify the microscopic features of peptic ulcer

COMMUNITY

MEDICINE

CM 7.6

1.Define screening test and list the types of screening test

2.List the difference between screening and diagnostic test

3.List the criteria for screening of a disease

4.Enumerate and explain the uses of screening test

5.List and explain the evaluation, indication for a screening test

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

13-7-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

14-7-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

15-7-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA24.6-Describe and etiology and pathogenesis, and pathologic and distinguishing features of inflammatory bowel disease.

PA24.7-Describe the etiology, pathogenesis, pathology and distinguishing features of carcinoma of the colon

FMT

PATHOLOGY A

26.0.1. Identify the gross morphology of Pneumonia, Bronchiectasis, Emphysema, TB lung carcinoma lung.

26.0.2. Identify the microscopy of lobar Pneumonia, and Tb lung.

MICROBIOLOGY B

Applied bacteriology, virology and exercises in GIT

16-7-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

1.25.1- 1.25.18

COAGULANTS AND ANTI-COAGULANTS

 

 

FMT

MICROBILOGY A

Applied bacteriology, virology and exercises in GIT

PATHOLOGY B

28.0.1. Identify the gross and microscopic features of chronic pyelonephritis and renal cell carcinoma.

28.0.2. Enumerate and identify types of renal stones.

28.0.3. Identify gross morphology of hydronephrosis.

17-7-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

18-7-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI4.3.3a

Viral exanthematous Infections

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1. 25.19 –1.25.25

Fibrinolytic and Antifibrinolytic drugs

 

 

PHARMACOLOGY

SGD  PH 1.27.17-1.27.22

Pharmacotherapy of Shock

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 3.5 To prepare and explain a list of P- drugs for a given case/ condition – 3 no.s (integratation with General medicine)

 

 

19-7-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI4.3.4

Superficial mycoses

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA25.2-Describe the pathophysiology and pathologic changes seen in hepatic failure and their clinical manifestations, complications and consequences.

PA25.3-Describe the etiology and pathogenesis of viral and toxic hepatitis:

Distinguish the causes of hepatitis based on the clinical and laboratory features. describe the pathology, complications and consequences of hepatitis

COMMUNITY

MEDICINE

CM 7.7

1.      Know the objective and steps in investigation of epidemic

2.      Know the principle of control measures

3.      Write problems based case scenario, Enumerate the steps in investigation of epidemic, able to list at least 5 steps of epidemics

 

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

20-7-2024

SATURDAY

PA25.4-Describe the pathophysiology, pathology and progression of alcoholic liver disease including cirrhosis

PA25.5-Describe the etiology, pathogenesis and complications of portal hypertension

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

21-7-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

22-7-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA27.1-Distinguish arteriosclerosis from atherosclerosis. Describe the pathogenesis and pathology of various causes and types

FMT

PATHOLOGY A

28.0.1. Identify the gross and microscopic features of chronic pyelonephritis and renal cell carcinoma.

28.0.2. Enumerate and identify types of renal stones.

28.0.3. Identify gross morphology of hydronephrosis.

MICROBIOLOGY B

MI4.3.1

Gram stain exercise Gram stain of Cl.tetaniDemo)

Demonstration of sample collection -(collection of pus)

23-7-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.25.26-1.25.31

ANTIPLATELET DRUGS

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI4.3.1

Gram stain exercise Gram stain of Cl.tetaniDemo)

Demonstration of sample collection -(collection of pus)

PATHOLOGY B

29.0.1. Identify the gross morphology of carcinoma penis.

29.0.2. Identify the gross and microscopic features of seminoma testis

29.0.3. Identify the microscopic features of benign prostatic hyperplasia.

24-7-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI4.3.5

Subcutaneous Mycosis

PATHOLOGY (SGD)

PA32.2. Describe the etiology, cause, iodine dependency, pathogenesis, manifestations, laboratory and imaging features and course of thyrotoxicosis.

 

PA32.3. Describe the etiology, pathogenesis, manifestations, laboratory and imaging features and course of thyrotoxicosis/ hypothyroidism with thyroid function test.

PHARMACOLOGY A PH 3.5 To prepare and explain a list of P- drugs for a given case/ condition – 3 no.s (integratation with General medicine)

 

 

 

FMT

25-7-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI5.1.1

Introduction to CNS infections

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.26.1-1.26.11

DRUGS ACTING ON RAAS

PATHWAY

 

 

PHARMACOLOGY

SGD

1.27.1-1.27.2

ANTIHYPERTENSIVES INTRODUCTION

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 3.5 To prepare and explain a list of P- drugs for a given case/ condition – 3 no.s (integratation with General medicine)

 

 

26-7-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI5.1.2a

Pyogenic meningitis

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA27.5-Describe the epidemiology, risk factors, etiology, pathophysiology, pathology, presentations, gross and microscopic features, diagnostic tests and complications of ischemic heart disease 

COMMUNITY

MEDICINE

CM 7.8

1.Explain the principle of association and causation

2.List the different types of biases in epidemiological studies

3.Identify the biases in various epidemiological studies

4.Enlist biases in epidemiological studies

 

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

27-7-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

28-7-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

29-7-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA26.1-Define and describe the etiology, types pathogenesis, stages morphology and complications of pneumonia

PA26.2-Describe the etiology, gross and microscopic appearance and complications of lung abscess.

FMT

PATHOLOGY A

29.0.1. Identify the gross morphology of carcinoma penis.

29.0.2. Identify the gross and microscopic features of seminoma testis

29.0.3. Identify the microscopic features of benign prostatic hyperplasia.

MICROBIOLOGY B

AE 3-1.Cellulitis (Streptococcus

pyogenes), Surgical site infection, 3.Burns wound infection (Pseudomonas)

30-7-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLGY

1.27.3-1.27.9

ANTI HYPERTENSIVE DRUGS

 

 

FMT

MICROBILOGY A

AE 3-1.Cellulitis (Streptococcus

pyogenes), Surgical site infection, 3.Burns wound infection (Pseudomonas)

PATHOLOGY B

30.1. Describe the etiology and pathogenesis of leiomyoma –uterus .

30.3.2. List the morphological types of leiomyoma.

30.3.3. Describe the gross and microscopy lo leiomyoma. Describe the fate of leiomyoma

30.3.5. List the salient differences between leiomyoma with leiomyoma uterus.

30.3.6.Identify gross and microscopy of leiomyoma.

30.4.1. Identify and differentiate between the serous and mucinous tumours by their gross and microscopic features.

30.4.2. Identify the gross and microscopy of mature cystic teratoma .

30.5.2. Identify the gross and microscopy of hydatidiform mole.

31-7-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI5.1.2

Pyogenic meningitis

PATHOLOGY (SGD)

Tutorial/ Formative assessment – Endocrine System

PHARMACOLOGY A PH 3.5 To prepare and explain a list of P- drugs for a given case/ condition – 3 no.s (integratation with General medicine)

 

 

 

FMT

1-8-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI5.1.3

Chronic meningitis

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

 PH 1.28.1-1.28.15

ANTI ANGINAL DRUGS

 

PHARMACOLOGY

SGD

PH 1.24.13-1.24.16

TREATMENT OF HYPERTENSIVE EMERGENCY AND HYPERTENSION DURING PREGNANCY

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B  PH 3.5 To prepare and explain a list of P- drugs for a given case/ condition – 3 no.s (integratation with General medicine)

 

 

2-8-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI5.1.5

Fungal meningitis

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA26.3-Define and describe the etiology, types pathogenesis, stages morphology and complications and evaluation of chronic bronchitis and emphysema

COMMUNITY

MEDICINE

Environment and health

CM 3.1

1.Describe the health hazards of air & Noise pollution

2.Explain prevention and control of air pollution

3.Define water pollution and describe the health hazards of water pollution

4.Enumerate biological effect of radiation

 

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

3-8-2024

SATURDAY

PATHOLOGY

PA26.4-Define and describe the etiology, types pathogenesis, stages morphology microscopic appearance and complications of tuberculosis – include other organs with tuberculosis

 

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

4-8-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

5-8-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA26.5-Define and describe the etiology, types, exposure, environmental influence, pathogenesis, stages, morphology, microscopic appearance and complications of occupational lung disease

FMT

PATHOLOGY A

30.1. Describe the etiology and pathogenesis of leiomyoma –uterus .

30.3.2. List the morphological types of leiomyoma.

30.3.3. Describe the gross and microscopy lo leiomyoma. Describe the fate of leiomyoma

30.3.5. List the salient differences between leiomyoma with leiomyoma uterus.

30.3.6.Identify gross and microscopy of leiomyoma.

30.4.1. Identify and differentiate between the serous and mucinous tumours by their gross and microscopic features.

30.4.2. Identify the gross and microscopy of mature cystic teratoma .

30.5.2. Identify the gross and microscopy of hydatidiform mole.

MICROBIOLOGY B

M4.3.2 Osteomyelitis 2. Infective arthritis

06-8-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLGY

PH 1.28.16-1.28.17

DRUGS FOR MI

 

 

FMT

MICROBILOGY A

M4.3.2 Osteomyelitis 2. Infective arthritis

PATHOLOGY B

31.3.1.Identify and describe the gross and microscopy of infiltrating ductal carcinoma of breast.

31.3.2. Identify gross and microscopy features of fibroadenoma. (optional)

 

07-8-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI5.1.4

Aseptic meningitis- Viral causes

PATHOLOGY (SGD)

PA33.3. Classify and describe the etiology, pathogenesis, manifestations, radiologic and morphologic features and complications and metastases of soft tissue tumors

PHARMACOLOGY A

PH 3.6 Demonstrate how to optimize interaction with pharmaceutical representative to get authentic information on drugs

 

 

 

FMT

08-8-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI5.2.1

Viral encephalitis

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.29.1-1.29.5

 Pharmacotherapy of Heart Failure

 

 

PHARMACOLOGY

SGD PH 1.28.18-1.28.21

TREATMENT OF PERIPHERAL VASCULAR DISEASE

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 3.6 Demonstrate how to optimize interaction with pharmaceutical representative to get authentic information on drugs

 

 

09-8-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI5.2.4

Slow viral infections

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA26.6-Define and describe the etiology, types, exposure, genetics environmental influence, pathogenesis, stages, morphology, microscopic appearance metastases and complications of tumors of the lung and pleura.

PA26.7-Define and describe the etiology, types, exposure, genetics environmental influence, pathogenesis, morphology, microscopic appearance and complications of mesothelioma.

COMMUNITY

MEDICINE

CM 3.7

1.      List the vectors of public health importance

2.      Identify different vectors of public health importance

3.      Describe the life cycle of and control measure of different vectors of public health importance

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

10-8-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

 

 

11-8-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

12-8-2024

MONDAY

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA30.1. Describe the epidemiology, pathogenesis, etiology, pathology, screening, diagnosis and progression of carcinoma of the cervix.

PA30.6. Describe the etiology, and morphologic features of Cervicitis

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY

MEDICINE

MICROBIOLOGY B

M4.3.2 ZN staining- Demonstration of slides of  M Leprae, preparation of Slit Skin Smear demo (video)

13-8-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH1.30.1-1.30.6

Pharmacotherapy of Cardiac Arrhythmias

 

 

FMT

MICROBILOGY A

M4.3.2 ZN staining- Demonstration of slides of  M Leprae, preparation of Slit Skin Smear demo (video)

PATHOLOGY B

31.3.1.Identify and describe the gross and microscopy of infiltrating ductal carcinoma of breast.

31.3.2. Identify gross and microscopy features of fibroadenoma. (optional)

 

14-8-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI5.2.5

Parasitic meningitis and encephalitis Toxoplasmosis,

cerebral malaria

PATHOLOGY (SGD)

Tutorial/ Formative assessment- Skin, Bone, CNS, Lymph node.

PHARMACOLOGY A

PH 3.7 Prepare a list of essential medicine for a health care facility

 

 

 

FMT

15-8-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

16-8-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI5.2.3

Rabies

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA30.2. Describe the pathogenesis, etiology, pathology diagnosis and progression and spread of carcinoma of the endometrium 

PA30.7 Describe the etiology, hormonal dependence and features and morphology of endometriosis

PA30.8. Describe the etiology, and morphologic features of adenomyosis.

PA30.9. Describe the etiology, hormonal dependence and morphology of endometrial hyperplasia

COMMUNITY

MEDICINE

Nutrition and Health

5.3

1.Define & describe common nutrition related health disorders including

Macro-PEM. Micro-Iron, ZN, Iodine, Vit A, their control and management

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

17-8-2024

SATURDAY

PATHOLOGY

PA30.4. Classify and describe the etiology, pathogenesis, pathology, morphology, clinical course, spread and complications of ovarian tumors.

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

18-8-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

19-8-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA30.5. Describe the etiology, pathogenesis, pathology morphology, clinical course, spread and complications of gestational trophoblastic neoplasms.

FMT

PATHOLOGY A

32.0.1. Identify the gross and microscopic features of  multinodular goitre and Papillary carcinoma.

31.0.2. Identify the microscopic features of Hashimoto ‘s thyroiditis.

MICROBIOLOGY B

MI4.3.4,5AE

Dermatophytoses & Mycetoma collection of

Sample KOH mount, culture,Side culture;

LPCB mount

20-8-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.31.1-PH1.31.10

Hypolipdaemic drugs

 

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI4.3.4,5AE

Dermatophytoses & Mycetoma collection of

Sample KOH mount, culture,Side culture;

LPCB mount

PATHOLOGY B

32.0.1. Identify the gross and microscopic features of  multinodular goitre and Papillary carcinoma.

31.0.2. Identify the microscopic features of Hashimoto ‘s thyroiditis.

21-8-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI5.2.5

Parasitic meningitis and encephalitis Primary amoebic encephalitis

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 3.7 Prepare a list of essential medicine for a health care facility

 

 

 

FMT

22-8-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI5.2.6

Infectious space occupying lesions of CNS

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

1.32.1-1.32.4

Drugs used in Bronchial Asthma and COPD

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

1.33.1-1.33.7

Pharmacotherapy of cough

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 3.7 Prepare a list of essential medicine for a health care facility

 

 

23-8-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI6.1-6.4

Introduction to URTI -normal structure & protective mechanisms, etiology, pathogenesis, general lab diagnosis, treatment

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA29.1 Classify testicular tumors and describe the pathogenesis, pathology presenting and distinguishing features, diagnostic tests, progression and spread of testicular tumors

PA29.2. Describe the pathogenesis, pathology, presenting and distinguishing features, diagnostic tests, progression and spread of carcinoma of the penis

COMMUNITY

MEDICINE

CM 5.3

1.Enumerate and discuss the national nutrition policy, Important National Nutritional Programme(ICDS)

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

24-8-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

25-8-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

26-8-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA29.3.Describe the pathogenesis, pathology, hormonal dependency presenting and distinguishing features, urologic findings and diagnostic tests of benign prostatic hyperplasia.

PA29.4. Describe the pathogenesis, pathology, hormonal dependency presenting and distinguishing features, diagnostic tests, progression and spread of carcinoma of the prostate

PA29.5 Describe the etiology, pathogenesis, pathology, and progression of prostatitis

FMT

PATHOLOGY A

33.0.1.Identify the gross and microscopic features of osteoclastoma  and osteosarcoma.

 

MICROBIOLOGY B

M4.3.3 AE-Viral exanthematous fever

27-8-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLGY

PH 1.32.5-1.32.8

Drugs used in Bronchial Asthma and COPD

 

 

FMT

MICROBILOGY A

M4.3.3 AE-Viral exanthematous fever

PATHOLOGY B

33.0.1.Identify the gross and microscopic features of osteoclastoma  and osteosarcoma.

 

28-8-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI6.1.5

Diphtheria

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 3.8 Communicate effectively with a patient on proper use of prescribe medication 1. Insulins 2. Proton pump inhibitors

 

 

 

FMT

29-8-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI6.1.6

Whooping cough and croup B.pertusis, Parainfluenza

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

1.34.8-1.34.14

 Treatment of Acid- peptic disease and GERD

 

 

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

1.34.1-1.34.7

Antiemetics and prokinetics

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

 PH 3.8 Communicate effectively with a patient on proper use of prescribe medication 1. Insulins 2. Proton pump inhibitors

 

30-8-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI6.1.7&8

Community acquired pneumonia - Pneumococcus, H.influenzae

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA28.1.Describe the normal histology of the kidney

PA28.5.Define and classify glomerular diseases. Enumerate and describe the etiology, pathologenesis, mechanisms of glomerular injury, pathology, distinguishing features and clinical manifestations of glomerulonephritis

PA28.6.Define and describe the

Etiology, pathogenesis,

Pathology, laboratory, urinary

Findings, progression and complications of IgA nephropathy. 

 

COMMUNITY

MEDICINE

Occupational health

CM 11.1

1.List the m/c occupation in INDIA

2.List the m/c occupational illness suffered by workers in this occupation

3.List and describe the clinical features of occupational illnesses mainly experience by workers including those in agriculture

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

31-8-2024

SATURDAY

PA28.8.Enumerate and classify diseases affecting the tubular interstitium .

PA28.9.Define and describe the etiology, pathogenesis, pathology, laboratory, urinary findings, progression and complications of acute tubular necrosis

PA28.10. Describe the etiology, pathogenesis, pathology, laboratory, findings, distinguishing features progression and complications of acute and chronic pyelonephritis and reflux nephropathy 

CLINICAL POSTING

 

 

 

 

1-9-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

2-9-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA28.7.Enumerate and describe the findings in glomerular manifestations of system disease.

PA28.11 Define classify and describe the etiology, pathogenesis pathology, laboratory, urinary findings distinguishing features progression and complications of vascular disease of the kidney.

FMT

PATHOLOGY A

35.1.1. Enumerate the etiology of meningitis

35.1.2. Enumerate the types of meningitis

35.1.3. Describe the pathogenesis of meningitis.

35.1.4. Describe the differentiating factors in different types of meningitis

35.1.5. Describe the CSF findings in meningitis

 

35.3.1. Identify the etiology of meningitis

based on given CSF parameters

 

MICROBIOLOGY B

MI5.2.7,8

Spotter - Polio vaccine,hydatid cyst MI5.2.8 AE 1.Rabies - using Negri body slide/photograph hydatid cyst,.Neurocysticercosis

(specimen/CT scan picture)

4.cerebral malaria - peripheral smear- Pl.falciparum or ICT

3-9-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.36.1-1.36.6

Drug treatment of Diabetes Mellitus

 

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI5.2.7,8

Spotter - Polio vaccine,hydatid cyst MI5.2.8 AE 1.Rabies - using Negri body slide/photograph hydatid cyst,.Neurocysticercosis

(specimen/CT scan picture)

4.cerebral malaria - peripheral smear- Pl.falciparum or ICT

PATHOLOGY B

35.1.1. Enumerate the etiology of meningitis

35.1.2. Enumerate the types of meningitis

35.1.3. Describe the pathogenesis of meningitis.

35.1.4. Describe the differentiating factors in different types of meningitis

35.1.5. Describe the CSF findings in meningitis

 

35.3.1. Identify the etiology of meningitis

based on given CSF parameters

 

4-9-2024

Wednesday

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI6.1.12

Viral lower respiratory infections -Adeno, RSV, EBV

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 3.8 Communicate effectively with a patient on proper use of prescribe medication 3. Statins 4. Ferrous sulphate tablets 5. Co-Amoxiclav or Cotrimoxazole

 

 

 

 

FMT

5-9-2024

Thursday

MICROBILOGY

MI6.1.13

Viral pneumonia - Influenza viruses (Corona)

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

1.36.7-1.36.7

Drug treatment of thyroid disorders

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

1.34.15-1.34.23

Antidiarrhoeals  and Laxatives

 

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 3.8 Communicate effectively with a patient on proper use of prescribe medication 3. Statins 4. Ferrous sulphate tablets 5. Co-Amoxiclav or Cotrimoxazole

 

 

06-9-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI6.1.15

Mycobacterium tuberculosis-class 1

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA28.15Describe the etiology, genetics, pathogenesis, pathology, presenting features and progression of thrombotic angiopathies.

P28.14.Classify and describe the describe the genetics, pathogenesis, pathology presenting features, progression and spread of renal tumors

 

COMMUNITY

MEDICINE

CM 11.2

1.      List two important acts related to occupational health in INDIA

2.      Describe in brief the benefits to employers under ESI Act

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

07-9-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

08-9-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

09-9-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA31.1. Classify and describe the types, etiology, pathogenesis, hormonal dependency of breast pathology and benign disease.

PA31.4. Enumerate and describe he etiology, hormonal dependency and pathogenesis of gynecomastia

 

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

MI5.1.8,9,10 AE.Pyogenic meningitis-Sample collection

CSF (Manequin) 1.Meningococcus,H.influenzae

2. Neonatalmeningitis -

Streptococcus agalctiae

10-9-2024

TUESDAY

 

 

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.36.10-1.36.15

Drug treatment of osteoporosis

 

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI5.1.8,9,10 AE.Pyogenic meningitis-Sample collection

CSF (Manequin) 1.Meningococcus,H.influenzae

2. Neonatalmeningitis -

Streptococcus agalctiae

PATHOLOGY B

11-9-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI6.1.16

Mycobacterium tuberculosis- class 2

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 4.1.1 – 4.1.7Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: Oral

 

 

 

 

FMT

12-9-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI6.1.11

Atypical Pneumonia- Mycoplasma, Chlamydia, viral

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

1.37.1-1.37.3

Pituitary Hormones

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

1.34.24-1.34.27

 Drug treatment of Inflammatory Bowel Disease ,Irritable Bowel disorders, Biliary and Pancreatic disorders.

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 4.1.1 – 4.1.7Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: Oral

 

13-9-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI6.1.17

Atypical Myco bacteria

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA. 31.2 Classify and describe the epidemiology, pathogenesis, classification, morphology, prognostic factors, hormonal dependency, staging and spread of carcinoma of the breast.

COMMUNITY

MEDICINE

CM 11.4

1.Define ergonomics

2.List the common ergonomic problems seen in employees in different common occupation

3.List the risk factor implicated in the causation of common ergonomic problems

4.List the measures to be taken to ensure ergonomics

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

14-9-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

15-9-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

16-9-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

 

17-9-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.37.4-1.37.7

 Androgens and antiandrogens

 

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI5.1.13

AE-3.Tubercular meningitis MIS.1.16. AE 4.Cryptococcal meningitis MI5.2.11

AE-cerebral

PATHOLOGY B

18-9-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI6.1.18 & 19

Fungal infections of lower respiratory tract

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 4.1.8 –4.1.10 Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: Sublingual/ buccal

 

 

 

FMT

19-9-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI6.1.21

Immunoprophylaxis of Respiratory infection

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

1.37.8- 1.37.12

Estrogens and Progestins

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

PH 1.35.1-1.35.8

Drugs affecting Blood Formation

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 4.1.8 –4.1.10 Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: Sublingual/ buccal

 

 

 

20-9-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI6.1.20

General diagnosis of pulmonary parasitic infections-Lung flukes, Paragonimus

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA. 31.2 Classify and describe the epidemiology, pathogenesis, classification, morphology, prognostic factors, hormonal dependency, staging and spread of carcinoma of the breast.

COMMUNITY

MEDICINE

SDL

CM 7.1, 7.2, 7.3

Epidemiology

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

21-9-2024

SATURDAY

PATHOLOGY

PA 33.2. Classify and describe the etiology, pathogenesis, manifestations, radiologic and morphologic features and complications and metastases of bone tumors

CLINICAL

POSTING

 

 

 

 

22-9-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

23-9-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA32.1. Enumerate classify and describe the etiology, pathogenesis, pathology and iodine dependency of thyroid swellings with thyroid neoplasm

 

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

M16.1.3 &4 AE otitis Proteus, Aspergillus

24-9-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.38

Describe the mechanism of action, types, doses, side effects, indications and contraindications of corticosteroids

 

 

 

FMT

MICROBILOGY A

M16.1.3 &4 AE otitis Proteus, Aspergillus

PATHOLOGY B

25-9-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI6.1.14

Pneumonia in immune compromised

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 4.1.11 –4.1.14 Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: Rectal

 

 

 

 

 

FMT

26-9-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI 7.1

Normal anatomy & infections of Genito urinary system- pathogenesis, general lab diagnosis

 

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.40.1-1.40.7

 Drugs used in the treatment of infertility

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

PH 1.39.1

Describe mechanism of action, types, doses, side effects, indications and contraindications the drugs used for contraception

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 4.1.11 –4.1.14 Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: Rectal

 

 

27-9-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI 7.2.4

Nongonococcal urethritis including mycoplasma, bacterial Ureaplasma, Chlamydia vaginosis&

bacterial vaginitis

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

Classify and describe the epidemiology, etiology, pathogenesis, pathology clinical laboratory features, complications and progression of diabetes mellitus 

COMMUNITY

MEDICINE

SDL

CM 7.4, 7.5, 7.6

Epidemiology

 

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

28-9-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

 

29-9-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

30-9-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA35.2. Classify and describe the etiology, genetics, pathogenesis, pathology, presentation sequelae and complications of CNS tumors

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

M16.1.5

AE-white patch in oral cavity- Albert stain,

1-10-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.40.8-1.40.11

Drugs used in erectile dysfunction

 

 

 

FMT

MICROBILOGY A

M16.1.5

AE-white patch in oral cavity- Albert stain,

PATHOLOGY B

2-10-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

3-10-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI 7.2.1 & 2.2

Pathogens causing ulcerative Lesions in the genital tract 1- Syphilis

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH1.42.1-1.42.5

Describe general principles of chemotherapy

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

PH 1.39.2

Describe mechanism of action, types, doses, side effects, indications and contraindications the drugs used for contraception

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 4.1.15 –4.1.21 Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins:

Transvaginal route

 

 

4-10-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI 7.2.2

Pathogens causing ulcerative Lesions in the genital tract 2 (Haemophilus dutreyi, LGV Calymmatobacterium granulomatis, Herpes Virus)

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA34.1 Describe the risk factors pathogenesis, pathology and natural history of squamous cell carcinoma of the skin

 

COMMUNITY

MEDICINE

SDL

CM 7.7, 7.8, 7.9

Epidemiology

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

5-10-2024

SATURDAY

 

 

 

 

 

 

06-10-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

07-10-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA34.2  Describe the risk factors pathogenesis, pathology and natural history of basal cell carcinoma of the skin

 

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

MI 6.2 AE Gram's staining-with history- otitis media, sinusitis

08-10-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.42.6-1.42.9

Sulfonamides& Quinolones

 

 

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI 6.2 AE Gram's staining-with history- otitis media, sinusitis

PATHOLOGY B

09-10-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI 7.2.3

Pathogens causing urethral discharge/white discharge per vagina (Gonnorhoea, Candida, Trichomonas vaginalis, Bacterial vaginosis)

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 4.1.22 –4.1.26 Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: Intra Muscular injection

 

 

 

 

 

FMT

10-10-2024

THURSDAY

 

 

MICROBILOGY

MI 7.3

Urinary tract infections- E.coli, Klebsiella, Proteus, Enterococcus, others.

Urethral syndrome

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.42.10-1.42.13

Beta lactams

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

PH 1.41

uterine relaxants and stimulants

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 4.1.22 –4.1.26 Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: Intra Muscular injection

 

 

 

11-10 -2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI8.1&1.1

Introduction to zoonotic infections, Anthrax

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

PA34.3 Describe the distinguishing features between a nevus and melanoma. Describe the etiology, pathogenesis, risk factors morphology clinical features and metastases of melanoma.

COMMUNITY

MEDICINE

SDL

CM 3.1

Environment and Health

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

12-10-2024

SATURDAY

 

 

 

 

 

 

13-10-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

14-10-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

M16.3.4

Acid fast staining

15-10-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.42.14-1.42.18

Aminogylcosides

 

 

 

FMT

MICROBILOGY A

M16.3.4

Acid fast staining

PATHOLOGY B

16-10-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI8.1.2

Plague

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 4.1.27 –4.1.31 Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: IV route

 

 

 

 

 

FMT

17-10-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

18-10-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI8.1.3

Brucellosis

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

COMMUNITY

MEDICINE

SDL

CM 3.7

Environment and health

 

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

19-10-2024

SATURDAY

 

 

 

 

 

 

20-10-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

21-10-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

MI 7.2.3 AE

Discharge per vagina

22-10-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

1.42.19-1.42.23

tetracyclines, macrolides, vancomycin, linezolid, daptomycin, and quinupristin/dalfopristin

 

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI 7.2.3 AE

Discharge per vagina

PATHOLOGY B

23-10-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI8.1.6

Viral hemorrhagic fevers - Yellow fever

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 4.1.32 –4.1.36Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: Subcutaneous injection

 

 

 

 

 

FMT

24-10 -2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI8.1.4

Leptospirosis, Borreliosis

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

 

PH  1.44.1-1.44.6

first line anti tubercular dugs

 

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

1.43.1-1.43.3

Rational use of antimicrobials including antibiotic stewardship program

 

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 4.1.33 –4.1.36 Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: Subcutaneous Injection

 

 

25-10-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI8.1.5

Rickettsial infections, Other zoonoses (Nontyphoidal Salmonellosis, Prions, Zoonotic mycoses)

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

COMMUNITY

MEDICINE

SDL

CM 5.3

Nutrition and Health

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

26-10-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

27-10-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

28-10-2024

MONDAY

 

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

MI 7.3 AE-UTI sample collection

29-10-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.45.1-1.45.3

MDR and XDR Tuberculosis

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI 7.3 AE-UTI sample collection

PATHOLOGY B

30-10-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI8.1.6

Arboviral

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 4.1.37 –4.1.42  Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins: Intradermal injection and Intracardiac injection

 

 

 

 

 

FMT

31-10-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

1-11-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

2-11-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

3-11-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

4-11-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

5-11-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.47.1-1.47.4

Drugs used in malaria

 

FMT

MICROBILOGY A

PATHOLOGY B

06-11-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI8.1.8

Taeniasis, (Cysticercosis, partly covered in CNS) and

(Hymenolepiasis)

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 4.1.43 –4.1.60 Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins:

Local/ Topical application

 

 

 

 

 

FMT

07-11-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI8.1.9

Hydatid cyst disease

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.47.5-1.47.13

 

DRUG TREATMENT OF KALAAZAR

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

1.47.14-1.47.22

Drugs used for amoebiasis

 

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B PH 4.1.43 –4.1.60 Administer drugs through various routes in a simulated environment using mannequins:

Local/ Topical application

 

 

 

 

 

08-11-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

MI8.2

Zygomycosis

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

COMMUNITY

MEDICINE

SDL

CM 5.3

Nutrition and Health

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

09-11-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

10-11-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

 

 

11-11 -2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

MI 8.1.3,4,5 (11)

AE-PUO Brucellosis leptospirosis SEROLOGY Brucella Agg Leptospirosis Weil Felix

12-11-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.56 -  Geriatric and Pediatric pharmacology

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI 8.1.3,4,5 (11)

AE-PUO Brucellosis leptospirosis SEROLOGY Brucella Agg Leptospirosis Weil Felix

PATHOLOGY B

13-11-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI8.3

Oncogenic viruses -HPV, HTLV (HBV, HDV,,EBV etc)

 

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 4.2 Demonstrate the effects of drugs on blood pressure (vasopressor and vasodepressors with appropriate blockers) using computer aided learning

 

 

 

 

 

FMT

14-11-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI8.6

Antibiotic stewardship

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.47.23-1.47.26

 

Anthelmintic drugs.

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

PH 1.48.1-1.48.17 Drugs used in UTI/ STD

 

 

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 4.2 Demonstrate the effects of drugs on blood pressure (vasopressor and vasodepressors with appropriate blockers) using computer aided learning

 

 

15-11-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

M18.6

Infection control in hospitals- Principles, components and application; surveillance- standard & transmission based precautions, HICC

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

COMMUNITY

MEDICINE

SDL

CM 11.1

Occupational Health

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

16-11-2024

SATURDAY

 

 

 

 

 

 

17-11-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

18-11-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

19-11-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.48.18-1.48.21

Antifungal agents.

 

FMT

MICROBILOGY A

PATHOLOGY B

20-11-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

MI8.16

National health programs on infectious diseases Integrated with PSM

 

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 5.1 Communicate with the patient with empathy and ethics on all aspects of drug use (integration with General medicine)

 

 

 

 

 

FMT

21-11-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

MI8.8

Food, water and air microbiology

 

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.48.22-1.48.26

 

ANTI VIRAL AND ANTI HIV DRUGS

 

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

1.51.1-1.51.5

 occupational and environmental pesticides, food adulterants, pollutants and insect repellents

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 5.1 Communicate with the patient with empathy and ethics on all aspects of drug use (integration with General medicine)

22-11-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

COMMUNITY

MEDICINE

SDL

CM 11.2

Occupational Health

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

23-11-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

24-11 -2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

25-11-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

MI8.1.6 AE-Lab

diagnosis of dengue

26-11-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.49.1-1.49.5

Anticancer drugs

FMT

MICROBILOGY A

MI8.1.6 AE-Lab

diagnosis of dengue

PATHOLOGY B

27-11-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 5.2 Communicate with the patient regarding optimal use of 1.Drug therapy 2.Devices 3. Storage s Drug

 

 

 

 

 

FMT

28-11-2024

THURSDAY

 

MICROBILOGY

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH1.50.1-1.50.7

 

Immunomomodulators

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

PH 1.53.1-1.53.4

 Heavy metal poisoning and chelating agents

 

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 5.2 Communicate with the patient regarding optimal use of 1.Drug therapy 2.Devices 3. Storage s Drug

 

 

 

29-11-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

COMMUNITY

MEDICINE

SDL

CM 11.4

Occupational Health

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

30-11-2024

SATURDAY

PATHOLOGY

CLINICAL

POSTING

 

 

 

 

31-11-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

1-12-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

MI8.1.8&9 Stool

Examination (5)-larva of Strongyloides

2-12-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.52.1-1.52.4

Pharmacotherapy of Poisoning

FMT

MICROBILOGY A

MI8.1.8&9 Stool

Examination (5)-larva of Strongyloides

PATHOLOGY B

3-12-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 5.3 Motivate patients with chronic diseases to adhere to the prescribed management by health care provider

 

 

 

 

 

FMT

4-12-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.55.1

National Health Programme

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

PH 1.57- Describe drugs used in skin disorders

 

 

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 5.3 Motivate patients with chronic diseases to adhere to the prescribed management by health care provider

 

 

 

5-12-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

6-12-2024

SATURDAY

PATHOLOGY

CLINICAL

POSTING

 

 

 

 

7-12-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

8-12-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

MI8.2

AE Candidiasis Mucromycosis

9-12-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.61 - Describe and discuss dietary supplements and nutraceuticals

 

 

 

FMT

MICROBILOGY A

MI8.2

AE Candidiasis Mucromycosis

PATHOLOGY B

10-12-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 5.4 Explain to the patient the relationship between cost of treatment and patient compliance

 

 

 

 

 

FMT

11-12-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.62 Describe and discuss antiseptics and disinfectants

 

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

PH 1.58 - Describe drugs used in Ocular disorders

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 5.4 Explain to the patient the relationship between cost of treatment and patient compliance

 

 

 

 

 

 

12-12-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

13-12-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

14-12-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

15-12-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

M18.7 Donning & doffing of PPE for a given situation-1

16-12-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

PH 1.63 Describe Drug Regulations, acts and other legal aspects

 

 

FMT

MICROBILOGY A

M18.7 Donning & doffing of PPE for a given situation-1

 

PATHOLOGY B

17-12-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 5.5 Demonstrate an understanding of the caution in prescribing drugs likely to produce dependence and recommend the line of management (integrate with Psychiatry)

 

 

 

 

 

FMT

18-12-2024

THURSDAY

MICROBILOGY

CLINICAL POSTING

PHARMACOLOGY

 

PH 1.64 - Describe overview of drug development, Phases of clinical trials and Good Clinical Practice

 

 

 

PHARMACOLOGY

(SGD )

PH 1.59- Describe and discuss the following: Essential medicines, Fixed dose combinations, Over the counter drugs, Herbal medicines

FORENSIC MEDICINE A

PHARMACOLOGY B

PH 5.5 Demonstrate an understanding of the caution in prescribing drugs likely to produce dependence and recommend the line of management (integrate with Psychiatry)

 

 

 

19-12-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

20-12-2024

SATURDAY

PATHOLOGY

CLINICAL

POSTING

 

 

 

 

21-12-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

22-12-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

M18.4 AETCOM

23-12-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

 

 

FMT

MICROBILOGY A

M18.4 AETCOM

PATHOLOGY B

24-12-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 5.6- Demonstrate ability to educate public & patients about various aspects of drug use including drug dependence and OTC drugs (integrate with Psychiatry)

 

 

 

 

 

 

FMT

25-12-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

26-12-2024

FRIDAY

MICROBIOLOGY

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY

MEDICINE

COMMUNITY MEDICINE

27-12-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

28-12-2024

HOLIDAY

 

 

 

 

 

 

29-12-2024

MONDAY

MEDICINE

 

CLINICAL POSTING

PATHOLOGY

FMT

PATHOLOGY A

MICROBIOLOGY B

30-12-2024

TUESDAY

SURGERY

CLINICAL

POSTING

PHARMACOLOGY

 

 

FMT

MICROBILOGY A

PATHOLOGY B

31-12-2024

WEDNESDAY

OBGY

CLINICAL POSTING

MICROBIOLOGY

PATHOLOGY

PHARMACOLOGY A

PH 5.7 Demonstrate an understanding of the legal and ethical aspects of prescribing drugs (integrate with Forensic Medicine)

 

 

 

 

 

FMT

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-12-2023 04:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೀದರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080